حساب

چه ستایم خانه ای را که آغاز آن رنج است و پایان آن مردن. در حلال آن حساب است و در حرام آن عقاب ، آنکه در آن بی نیاز است،‌گرفتار است و آنکه مستمند است اندوهبار. آنکه در پی آن کوشید بدان نرسید و آنکه به دنبال آن نرفت،‌او رام وی گردید. آنکه بدان نگریست، حقیقت را به وی نمود و آنکه در آن نگریست ( گریه کرد و بر آن غم خورد) ، دیده اش را بر هم دوخت

/ 0 نظر / 37 بازدید