شمع و پروانه هردو می سوزند اما آتش شمع ، آتش ظاهر است و آتش پروانه ، آتش باطن ، آتش ظاهر با وزش باد خاموش گردد ولی آتش پروانه خاموش شدنی نیست ، افرادی که بوی حقیقت به مشامشان نرسیده ، هدایت از جانب آنان به منزله آتش شمع است که با حمله هوای نفس خاموش گردد اما هدایتی که با توجه و عنایت خاص الهی باشد ، مثل آتش پروانه است که خاموشی نپذیرد . سالکی که با توجه و عنایت خالق متعال هدایت یافت ، التهاب عجیبی درقلب او ظاهر می شود به خیانات و جنایات گذشته نفس خود واقف گشته ، همواره در اضطراب و التهاب است ، این اضطراب و التهاب نمی گذارد که او به غیرحق مانوس شود .

/ 0 نظر / 15 بازدید